Energiedoelstellingen

Al geruime tijd werkt Evodis aan het reduceren van haar CO2 footprint. Evodis streeft ernaar om voortdurend uitstoot van broeikasgassen te verminderen om te komen tot netto-nul-uitstoot. In 2023 zijn we gestart met de CO2 prestatieladder voor de gunning van Huisaansluitingen ID3493.


Doelstelling

 

5% CO2 reductie in scope 1&2 in 2025 ten opzichte van Baseline 2022
30% CO2 reductie in scope 1&2 in 2030 ten opzichte van Baseline 2022

Business travel hebben we tot op heden niet meegenomen in onze kwantatieve reductie doelstellingen aangezien deze ten opzichte van Scope 1 en 2 vrij klein zijn (<10%).

 • Purchased goods and services

 • Upstream transportation

 • Downstream transportation

Regelmatig worden seminaries of beurzen georganiseerd rondom technologieën of producten waarbij ook een bewustwording wordt gecreëerd rondom besparing van CO2, water en energie.

Een voorbeeld hiervan zijn de lekdetectieconferenties die wij al verscheidene keren hebben georganiseerd met verschillende stakeholders. In dit soort conferenties wordt duidelijk gesproken over het belang van goede technologie om zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk lekken te vinden in het drinkwaternet waardoor er natuurlijk een directe invloed is op C02 reductie en energiebesparing in de productie, zuivering en trasportketen van het drinkwaternet.

Een ander voorbeeld is het NRW event georganiseerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij, VLAKWA.be en Aquaflanders in samenwerking met aquapublica.eu. Hiervan wordt momenteel de mogelijkheid voor lidmaatschap/participatie bekeken.

Voortgang

Omdat dit de eerste CO2 prestatieladder beoordeling is voor Evodis, hebben we nog geen statusupdate van de acties die zijn voortgekomen uit voorgaande directieboordelingen, interne audits en audit van de LadderCI. Wel delen we hieronder onze maatregelenlijst.

Maatregelenlijst:

 • Data maandelijks verzamelen in excel

 • Plaatsen van tussenmeters/verbruiksdetail onderzoeken

Verbeterpunten Invalshoek B (reduceren):

 • Opstellen van Business Travel Policy

 • Trainen en implementeren Business Travel Policy

 • Opstellen van Thuiswerk Policy

 • Trainen en implementeren Thuiswerk Policy

 • Plaatsen van bewegingssensoren

 • Behoefte extra energie in kaart brengen voor laden EV's

 • Mogelijkheden en kosten extra zonnepanelen bestuderen

 • Plaatsen extra zonnepanelen

 • Wagenpark naar 65% EV

 • Overschakelen naar groene stroom

Verbeterpunten Invalshoek C (transparantie)

 • CO2 prestatieladder opleiding

 • Gegevens updaten in SKAO (2x per jaar)

 • Regelmatig projectoverleg (in samenspraak met wensen van de betrokken klanten)

 • Kwartaal projectoverleg via de PDCA principes

 • Jaarlijks overleg en kennisdeling CO2 reductie beleid delen met personeel

 • Website updated (2x per jaar)

 • Verbeteringen en updates delen met de gunningspartij

Verbeterpunten Invalshoek D (participatie)

 • Kennis vergaren van de diverse keteninitiatieven

 • Aansluiten bij een tweede keteninitiatief

Participatie

Grote impact, kleine voetafdruk

We erkennen dat al onze belanghebbenden zich steeds meer bewust worden van onze acties op onze mensen, gemeenschappen en de natuurlijke omgeving. We zijn er trots op dat we deze mentaliteitsverandering serieus nemen en zetten ons expliciet in voor de implementatie van een duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn - om onze ecologische voetafdruk te optimaliseren, maar ook om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. We stellen duurzaamheid niet alleen in ecologische, maar ook in sociale zin centraal in onze bedrijfsstrategie. Het gaat om het vinden van een constante balans tussen mens, milieu en economie voor de gehele groep waartoe wij behoren. Wij zetten ons in om samen met onze leveranciers en klanten aan deze belangrijke taak te werken. Duurzaamheid wordt de kern van ons bedrijf en een van de belangrijkste hefbomen voor ons voortdurende succes.

Om onze inspanningen impactvol te laten zijn, is het van essentieel belang kennis en ervaring te delen in de keten. Alleen door ketensamenwerking kunnen we groeien naar duurzame oplossingen.

Evodis is op de hoogte van de impact in de keten van watermanagement met betrekking tot CO2 reductie. Hiertoe participeert Evodis voor 50% in Hydrovodis. Hiermee wordt de markt geïnformeerd over een uniek detectiesysteem waarmee wij grote impact maken in de reductie van CO2, energie en water. Elke m³ wat die via dit systeem gedetecteerd en hersteld wordt detecteren en laten herstellen bespaard enorm veel C02 over heel de keten. Zowel in productie en zuivering van drinkwater maar ook naar transport etc.

Door het inzetten van deze technologie heeft EVODIS via Hydrovodis in een jaar 70 lekken gedetecteerd. Een voorbeeld van de milieu besparing van het Asterra systeem

Besparing*:

 • Water 1.4 miljoen m3

 • Energie 644 MWH

 • Emissie 165,2 CO2

* gebaseerd op Amerikaanse gegevens. Evodis heeft als doelstelling met de ketenpartners dit te vertalen naar een Belgische (Europese) norm. Hiervoor is transparantie en participatie van de ketenpartners nodig.

Evodis neemt vooral actief deel aan dit initiatief omdat wij het belang zien van de impact op de gehele keten:

 • Overheden

 • Opdrachtgevers

 • Leveranciers

 • Medewerkers/Uitvoerders

Evodis promoot actief het Asterra systeem op de Evodis en Hydrovodis website maar ook via de website van water link, De Standaard, Gazet van Antwerpen en BX1-vivaqua, Aquarama

Evodis - ASTERRA satelliet lekdetectie

2 jaarlijks wordt een lek detectie dag georganiseerd met alle stakeholders (gepland in september 2023). Dit om bewustwording te creëren rondom besparing van CO2, water en energie. Tevens wordt hier ook grote winst gemaakt voor de biodiversiteit.

Evodis heeft verder deelgenomen aan het NRW event dat wordt georganiseerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij. VLAKWA.be en Aquaflanders in samenwerking met aquapublica.eu.